Surya Sahasranama Stotram pdf/Surya Sahasra Namavali Stotram in Sanskrit


सूर्य सहस्र नामावलि (Surya Sahasranama Stotram)


ॐ विश्वविदे नमः ।
ॐ विश्वजिते नमः ।
ॐ विश्वकर्त्रे नमः ।
ॐ विश्वात्मने नमः ।
ॐ विश्वतोमुखाय नमः ।
ॐ विश्वेश्वराय नमः ।
ॐ विश्वयोनये नमः ।
ॐ नियतात्मने नमः ।
ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।
ॐ कालाश्रयाय नमः ।10

ॐ कालकर्त्रे नमः ।
ॐ कालघ्ने नमः ।
ॐ कालनाशनाय नमः ।
ॐ महायोगिने नमः ।
ॐ महासिद्धये नमः ।
ॐ महात्मने नमः ।
ॐ सुमहाबलाय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ विभवे नमः ।
ॐ भूतनाथाय नमः । 20

ॐ भूतात्मने नमः ।
ॐ भुवनेश्वराय नमः ।
ॐ भूतभव्याय नमः ।
ॐ भावितात्मने नमः ।
ॐ भूतान्तःकरणाय नमः ।
ॐ शिवाय नमः ।
ॐ शरण्याय नमः ।
ॐ कमलानन्दाय नमः ।
ॐ नन्दनाय नमः ।
ॐ नन्दवर्धनाय नमः ।30

ॐ वरेण्याय नमः ।
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ योगिने नमः ।
ॐ सुसंयुक्ताय नमः ।
ॐ प्रकाशकाय नमः ।
ॐ प्राप्तयानाय नमः ।
ॐ परप्राणाय नमः ।
ॐ पूतात्मने नमः ।
ॐ प्रियताय नमः ।
ॐ प्रियाय नमः । 40

ॐ नयाय नमः ।
ॐ सहस्रपादे नमः ।
ॐ साधवे नमः ।
ॐ दिव्यकुण्डलमण्डिताय नमः ।
ॐ अव्यङ्गधारिणे नमः ।
ॐ धीरात्मने नमः ।
ॐ सवित्रे नमः ।
ॐ वायुवाहनाय नमः ।
ॐ समाहितमतये नमः ।
ॐ दात्रे नमः ।50

ॐ विधात्रे नमः ।
ॐ कृतमङ्गलाय नमः ।
ॐ कपर्दिने नमः ।
ॐ कल्पपादे नमः ।
ॐ रुद्राय नमः ।
ॐ सुमनाय नमः ।
ॐ धर्मवत्सलाय नमः ।
ॐ समायुक्ताय नमः ।
ॐ विमुक्तात्मने नमः ।
ॐ कृतात्मने नमः । 60

ॐ कृतिनां वराय नमः ।
ॐ अविचिन्त्यवपुषे नमः ।
ॐ श्रेष्ठाय नमः ।
ॐ महायोगिने नमः ।
ॐ महेश्वराय नमः ।
ॐ कान्ताय नमः ।
ॐ कामारये नमः ।
ॐ आदित्याय नमः ।
ॐ नियतात्मने नमः ।
ॐ निराकुलाय नमः ।70

ॐ कामाय नमः ।
ॐ कारुणिकाय नमः ।
ॐ कर्त्रे नमः ।
ॐ कमलाकरबोधनाय नमः ।
ॐ सप्तसप्तये नमः ।
ॐ अचिन्त्यात्मने नमः ।
ॐ महाकारुणिकोत्तमाय नमः ।
ॐ सञ्जीवनाय नमः ।
ॐ जीवनाथाय नमः ।
ॐ जयाय नमः । 80

ॐ जीवाय नमः ।
ॐ जगत्पतये नमः ।
ॐ अयुक्ताय नमः ।
ॐ विश्वनिलयाय नमः ।
ॐ संविभागिने नमः ।
ॐ वृषध्वजाय नमः ।
ॐ वृषाकपये नमः ।
ॐ कल्पकर्त्रे नमः ।
ॐ कल्पान्तकरणाय नमः ।
ॐ रवये नमः ।90

ॐ एकचक्ररथाय नमः ।
ॐ मौनिने नमः ।
ॐ सुरथाय नमः ।
ॐ रथिनां वराय नमः ।
ॐ सक्रोधनाय नमः ।
ॐ रश्मिमालिने नमः ।
ॐ तेजोराशये नमः ।
ॐ विभावसवे नमः ।
ॐ दिव्यकृते नमः ।
ॐ दिनकृते नमः । 100

ॐ देवाय नमः ।
ॐ देवदेवाय नमः ।
ॐ दिवस्पतये नमः ।
ॐ दीननाथाय नमः ।
ॐ हराय नमः ।
ॐ होत्रे नमः ।
ॐ दिव्यबाहवे नमः ।
ॐ दिवाकराय नमः ।
ॐ यज्ञाय नमः ।
ॐ यज्ञपतये नमः ।101 

ॐ पूष्णे नमः ।
ॐ स्वर्णरेतसे नमः ।
ॐ परावराय नमः ।
ॐ परापरज्ञाय नमः ।
ॐ तरणये नमः ।
ॐ अंशुमालिने नमः ।
ॐ मनोहराय नमः ।
ॐ प्राज्ञाय नमः ।
ॐ प्राज्ञपतये नमः ।
ॐ सूर्याय नमः । 120

ॐ सवित्रे नमः ।
ॐ विष्णवे नमः ।
ॐ अंशुमते नमः ।
ॐ सदागतये नमः ।
ॐ गन्धवहाय नमः ।
ॐ विहिताय नमः ।
ॐ विधये नमः ।
ॐ आशुगाय नमः ।
ॐ पतङ्गाय नमः ।
ॐ पतगाय नमः ।130

ॐ स्थाणवे नमः ।
ॐ विहङ्गाय नमः ।
ॐ विहगाय नमः ।
ॐ वराय नमः ।
ॐ हर्यश्वाय नमः ।
ॐ हरिताश्वाय नमः ।
ॐ हरिदश्वाय नमः ।
ॐ जगत्प्रियाय नमः ।
ॐ त्र्यम्बकाय नमः ।
ॐ सर्वदमनाय नमः । 140

ॐ भावितात्मने नमः ।
ॐ भिषग्वराय नमः ।
ॐ आलोककृते नमः ।
ॐ लोकनाथाय नमः ।
ॐ लोकालोकनमस्कृताय नमः ।
ॐ कालाय नमः ।
ॐ कल्पान्तकाय नमः ।
ॐ वह्नये नमः ।
ॐ तपनाय नमः ।
ॐ सम्प्रतापनाय नमः ।150

ॐ विलोचनाय नमः ।
ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
ॐ पुरन्दराय नमः ।
ॐ सहस्ररश्मये नमः ।
ॐ मिहिराय नमः ।
ॐ विविधाम्बरभूषणाय नमः ।
ॐ खगाय नमः ।
ॐ प्रतर्दनाय नमः ।
ॐ धन्याय नमः । 160

ॐ हयगाय नमः ।
ॐ वाग्विशारदाय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ अशिशिराय नमः ।
ॐ वाग्मिने नमः ।
ॐ श्रीपतये नमः ।
ॐ श्रीनिकेतनाय नमः ।
ॐ श्रीकण्ठाय नमः ।
ॐ श्रीधराय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।170

ॐ श्रीनिवासाय नमः ।
ॐ वसुप्रदाय नमः ।
ॐ कामचारिणे नमः ।
ॐ महामायाय नमः ।
ॐ महोग्राय नमः ।
ॐ अविदितामयाय नमः ।
ॐ तीर्थक्रियावते नमः ।
ॐ सुनयाय नमः ।
ॐ विभक्ताय नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः । 180

ॐ कीर्तये नमः ।
ॐ कीर्तिकराय नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ कुण्डलिने नमः ।
ॐ कवचिने नमः ।
ॐ रथिने नमः ।
ॐ हिरण्यरेतसे नमः ।
ॐ सप्ताश्वाय नमः ।
ॐ प्रयतात्मने नमः ।
ॐ परन्तपाय नमः ।190

ॐ बुद्धिमते नमः ।
ॐ अमरश्रेष्ठाय नमः ।
ॐ रोचिष्णवे नमः ।
ॐ पाकशासनाय नमः ।
ॐ समुद्राय नमः ।
ॐ धनदाय नमः ।
ॐ धात्रे नमः ।
ॐ मान्धात्रे नमः ।
ॐ कश्मलापहाय नमः ।
ॐ तमोघ्नाय नमः । 200

ॐ ध्वान्तघ्ने नमः ।
ॐ वह्नये नमः ।
ॐ होत्रे नमः ।
ॐ अन्तःकरणाय नमः ।
ॐ गुहाय नमः ।
ॐ पशुमते नमः ।
ॐ प्रयतानन्दाय नमः ।
ॐ भूतेशाय नमः ।
ॐ श्रीमतां वराय नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।210

ॐ अदिताय नमः ।
ॐ नित्यरथाय नमः ।
ॐ सुरेशाय नमः ।
ॐ सुरपूजिताय नमः ।
ॐ अजिताय नमः ।
ॐ विजिताय नमः ।
ॐ जेत्रे नमः ।
ॐ जङ्गमस्थावरात्मकाय नमः ।
ॐ जीवानन्दाय नमः ।
ॐ नित्यगामिने नमः । 220

ॐ विजेत्रे नमः ।
ॐ विजयप्रदाय नमः ।
ॐ पर्जन्याय नमः ।
ॐ अग्नये नमः ।
ॐ स्थितये नमः ।
ॐ स्थेयाय नमः ।
ॐ स्थविराय नमः ।
ॐ निरञ्जनाय नमः ।
ॐ प्रद्योतनाय नमः ।
ॐ रथारूढाय नमः ।230

ॐ सर्वलोकप्रकाशकाय नमः ।
ॐ ध्रुवाय नमः ।
ॐ मेषिने नमः ।
ॐ महावीर्याय नमः ।
ॐ हंसाय नमः ।
ॐ संसारतारकाय नमः ।
ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः ।
ॐ क्रियाहेतवे नमः ।
ॐ मार्तण्डाय नमः ।
ॐ मरुतां पतये नमः । 240

ॐ मरुत्वते नमः ।
ॐ दहनाय नमः ।
ॐ त्वष्ट्रे नमः ।
ॐ भगाय नमः ।
ॐ भर्गाय नमः ।
ॐ अर्यम्णे नमः ।
ॐ कपये नमः ।
ॐ वरुणेशाय नमः ।
ॐ जगन्नाथाय नमः ।
ॐ कृतकृत्याय नमः ।250

ॐ सुलोचनाय नमः ।
ॐ विवस्वते नमः ।
ॐ भानुमते नमः ।
ॐ कार्याय नमः ।
ॐ कारणाय नमः ।
ॐ तेजसां निधये नमः ।
ॐ असङ्गगामिने नमः ।
ॐ तिग्मांशवे नमः ।
ॐ धर्मांशवे नमः ।
ॐ दीप्तदीधितये नमः । 260

ॐ सहस्रदीधितये नमः ।
ॐ ब्रध्नाय नमः ।
ॐ सहस्रांशवे नमः ।
ॐ दिवाकराय नमः ।
ॐ गभस्तिमते नमः ।
ॐ दीधितिमते नमः ।
ॐ स्रग्विणे नमः ।
ॐ मणिकुलद्युतये नमः ।
ॐ भास्कराय नमः ।
ॐ सुरकार्यज्ञाय नमः ।270

ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ तीक्ष्णदीधितये नमः ।
ॐ सुरज्येष्ठाय नमः ।
ॐ सुरपतये नमः ।
ॐ बहुज्ञाय नमः ।
ॐ वचसां पतये नमः ।
ॐ तेजोनिधये नमः ।
ॐ बृहत्तेजसे नमः ।
ॐ बृहत्कीर्तये नमः ।
ॐ बृहस्पतये नमः । 280

ॐ अहिमते नमः ।
ॐ ऊर्जिताय नमः ।
ॐ धीमते नमः ।
ॐ आमुक्ताय नमः ।
ॐ कीर्तिवर्धनाय नमः ।
ॐ महावैद्याय नमः ।
ॐ गणपतये नमः ।
ॐ धनेशाय नमः ।
ॐ गणनायकाय नमः ।
ॐ तीव्रप्रतापनाय नमः ।290

ॐ तापिने नमः ।
ॐ तापनाय नमः ।
ॐ विश्वतापनाय नमः ।
ॐ कार्तस्वराय नमः ।
ॐ हृषीकेशाय नमः ।
ॐ पद्मानन्दाय नमः ।
ॐ अतिनन्दिताय नमः ।
ॐ पद्मनाभाय नमः ।
ॐ अमृताहाराय नमः ।
ॐ स्थितिमते नमः । 300

ॐ केतुमते नमः ।
ॐ नभसे नमः ।
ॐ अनाद्यन्ताय नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ विश्वाय नमः ।
ॐ विश्वामित्राय नमः ।
ॐ घृणये नमः ।
ॐ विराजे नमः ।
ॐ आमुक्तकवचाय नमः ।
ॐ वाग्मिने नमः ।310

ॐ कञ्चुकिने नमः ।
ॐ विश्वभावनाय नमः ।
ॐ अनिमित्तगतये नमः ।
ॐ श्रेष्ठाय नमः ।
ॐ शरण्याय नमः ।
ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।
ॐ विगाहिने नमः ।
ॐ वेणुरसहाय नमः ।
ॐ समायुक्ताय नमः ।
ॐ समाक्रतवे नमः । 320

ॐ धर्मकेतवे नमः ।
ॐ धर्मरतये नमः ।
ॐ संहर्त्रे नमः ।
ॐ संयमाय नमः ।
ॐ यमाय नमः ।
ॐ प्रणतार्तिहराय नमः ।
ॐ वायवे नमः ।
ॐ सिद्धकार्याय नमः ।
ॐ जनेश्वराय नमः ।
ॐ नभसे नमः ।330

ॐ विगाहनाय नमः ।
ॐ सत्याय नमः ।
ॐ सवित्रे नमः ।
ॐ आत्मने नमः ।
ॐ मनोहराय नमः ।
ॐ हारिणे नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ हराय नमः ।
ॐ वायवे नमः ।
ॐ ऋतवे नमः । 340

ॐ कालानलद्युतये नमः ।
ॐ सुखसेव्याय नमः ।
ॐ महातेजसे नमः ।
ॐ जगतामेककारणाय नमः ।
ॐ महेन्द्राय नमः ।
ॐ विष्टुताय नमः ।
ॐ स्तोत्राय नमः ।
ॐ स्तुतिहेतवे नमः ।
ॐ प्रभाकराय नमः ।
ॐ सहस्रकराय नमः ।350

ॐ आयुष्मते नमः ।
ॐ अरोषाय नमः ।
ॐ सुखदाय नमः ।
ॐ सुखिने नमः ।
ॐ व्याधिघ्ने नमः ।
ॐ सुखदाय नमः ।
ॐ सौख्याय नमः ।
ॐ कल्याणाय नमः ।
ॐ कलतां वराय नमः ।
ॐ आरोग्यकारणाय नमः । 360

ॐ सिद्धये नमः ।
ॐ ऋद्धये नमः ।
ॐ वृद्धये नमः ।
ॐ बृहस्पतये नमः ।
ॐ हिरण्यरेतसे नमः ।
ॐ आरोग्याय नमः ।
ॐ विदुषे नमः ।
ॐ ब्रध्नाय नमः ।
ॐ बुधाय नमः ।
ॐ महते नमः ।370

ॐ प्राणवते नमः ।
ॐ धृतिमते नमः ।
ॐ घर्माय नमः ।
ॐ घर्मकर्त्रे नमः ।
ॐ रुचिप्रदाय नमः ।
ॐ सर्वप्रियाय नमः ।
ॐ सर्वसहाय नमः ।
ॐ सर्वशत्रुविनाशनाय नमः ।
ॐ प्रांशवे नमः ।
ॐ विद्योतनाय नमः । 380

ॐ द्योताय नमः ।
ॐ सहस्रकिरणाय नमः ।
ॐ कृतिने नमः ।
ॐ केयूरिणे नमः ।
ॐ भूषणोद्भासिने नमः ।
ॐ भासिताय नमः ।
ॐ भासनाय नमः ।
ॐ अनलाय नमः ।
ॐ शरण्यार्तिहराय नमः ।
ॐ होत्रे नमः ।390

ॐ खद्योताय नमः ।
ॐ खगसत्तमाय नमः ।
ॐ सर्वद्योताय नमः ।
ॐ भवद्योताय नमः ।
ॐ सर्वद्युतिकराय नमः ।
ॐ मताय नमः ।
ॐ कल्याणाय नमः ।
ॐ कल्याणकराय नमः ।
ॐ कल्याय नमः ।
ॐ कल्यकराय नमः । 400

ॐ कवये नमः ।
ॐ कल्याणकृते नमः ।
ॐ कल्यवपवे नमः ।
ॐ सर्वकल्याणभाजनाय नमः ।
ॐ शान्तिप्रियाय नमः ।
ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।
ॐ प्रशान्ताय नमः ।
ॐ प्रशमप्रियाय नमः ।
ॐ उदारकर्मणे नमः ।
ॐ सुनयाय नमः ।410

ॐ सुवर्चसे नमः ।
ॐ वर्चसोज्ज्वलाय नमः ।
ॐ वर्चस्विने नमः ।
ॐ वर्चसामीशाय नमः ।
ॐ त्रैलोक्येशाय नमः ।
ॐ वशानुगाय नमः ।
ॐ तेजस्विने नमः ।
ॐ सुयशसे नमः ।
ॐ वर्ष्मिणे नमः ।
ॐ वर्णाध्यक्षाय नमः । 420

ॐ बलिप्रियाय नमः ।
ॐ यशस्विने नमः ।
ॐ तेजोनिलयाय नमः ।
ॐ तेजस्विने नमः ।
ॐ प्रकृतिस्थिताय नमः ।
ॐ आकाशगाय नमः ।
ॐ शीघ्रगतये नमः ।
ॐ आशुगाय नमः ।
ॐ गतिमते नमः ।
ॐ खगाय नमः ।430

ॐ गोपतये नमः ।
ॐ ग्रहदेवेशाय नमः ।
ॐ गोमते नमः ।
ॐ एकाय नमः ।
ॐ प्रभञ्जनाय नमः ।
ॐ जनित्रे नमः ।
ॐ प्रजनाय नमः ।
ॐ जीवाय नमः ।
ॐ दीपाय नमः ।
ॐ सर्वप्रकाशकाय नमः । 440

ॐ सर्वसाक्षिने नमः ।
ॐ योगनित्याय नमः ।
ॐ नभस्वते नमः ।
ॐ असुरान्तकाय नमः ।
ॐ रक्षोघ्नाय नमः ।
ॐ विघ्नशमनाय नमः ।
ॐ किरीटिने नमः ।
ॐ सुमनःप्रियाय नमः ।
ॐ मरीचिमालिने नमः ।
ॐ सुमतये नमः ।450

ॐ कृताभिख्यविशेषकाय नमः ।
ॐ शिष्टाचाराय नमः ।
ॐ शुभाचाराय नमः ।
ॐ स्वचाराचारतत्पराय नमः ।
ॐ मन्दाराय नमः ।
ॐ माठराय नमः ।
ॐ वेणवे नमः ।
ॐ क्षुधापाय नमः ।
ॐ क्ष्मापतये नमः ।
ॐ गुरवे नमः । 460

ॐ सुविशिष्टाय नमः ।
ॐ विशिष्टात्मने नमः ।
ॐ विधेयाय नमः ।
ॐ ज्ञानशोभनाय नमः ।
ॐ महाश्वेताय नमः ।
ॐ प्रियाय नमः ।
ॐ ज्ञेयाय नमः ।
ॐ सामगाय नमः ।
ॐ मोक्षदायकाय नमः ।
ॐ सर्ववेदप्रगीतात्मने नमः ।470

ॐ सर्ववेदलयाय नमः ।
ॐ महते नमः ।
ॐ वेदमूर्तये नमः ।
ॐ चतुर्वेदाय नमः ।
ॐ वेदभृते नमः ।
ॐ वेदपारगाय नमः ।
ॐ क्रियावते नमः ।
ॐ असिताय नमः ।
ॐ जिष्णवे नमः ।
ॐ वरीयांशवे नमः । 480

ॐ वरप्रदाय नमः ।
ॐ व्रतचारिणे नमः ।
ॐ व्रतधराय नमः ।
ॐ लोकबन्धवे नमः ।
ॐ अलङ्कृताय नमः ।
ॐ अलङ्काराक्षराय नमः ।
ॐ वेद्याय नमः ।
ॐ विद्यावते नमः ।
ॐ विदिताशयाय नमः ।
ॐ आकाराय नमः ।490

ॐ भूषणाय नमः ।
ॐ भूष्याय नमः ।
ॐ भूष्णवे नमः ।
ॐ भुवनपूजिताय नमः ।
ॐ चक्रपाणये नमः ।
ॐ ध्वजधराय नमः ।
ॐ सुरेशाय नमः ।
ॐ लोकवत्सलाय नमः ।
ॐ वाग्मिपतये नमः ।
ॐ महाबाहवे नमः । 500

ॐ प्रकृतये नमः ।
ॐ विकृतये नमः ।
ॐ गुणाय नमः ।
ॐ अन्धकारापहाय नमः ।
ॐ श्रेष्ठाय नमः ।
ॐ युगावर्ताय नमः ।
ॐ युगादिकृते नमः ।
ॐ अप्रमेयाय नमः ।
ॐ सदायोगिने नमः ।
ॐ निरहङ्काराय नमः ।510

ॐ ईश्वराय नमः ।
ॐ शुभप्रदाय नमः ।
ॐ शुभाय नमः ।
ॐ शास्त्रे नमः ।
ॐ शुभकर्मणे नमः ।
ॐ शुभप्रदाय नमः ।
ॐ सत्यवते नमः ।
ॐ श्रुतिमते नमः ।
ॐ उच्चैर्नकाराय नमः ।
ॐ वृद्धिदाय नमः । 520

ॐ अनलाय नमः ।
ॐ बलभृते नमः ।
ॐ बलदाय नमः ।
ॐ बन्धवे नमः ।
ॐ मतिमते नमः ।
ॐ बलिनां वराय नमः ।
ॐ अनङ्गाय नमः ।
ॐ नागराजेन्द्राय नमः ।
ॐ पद्मयोनये नमः ।
ॐ गणेश्वराय नमः ।530

ॐ संवत्सराय नमः ।
ॐ ऋतवे नमः ।
ॐ नेत्रे नमः ।
ॐ कालचक्रप्रवर्तकाय नमः ।
ॐ पद्मेक्षणाय नमः ।
ॐ पद्मयोनये नमः ।
ॐ प्रभावते नमः ।
ॐ अमराय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ सुमूर्तये नमः । 540

ॐ सुमतये नमः ।
ॐ सोमाय नमः ।
ॐ गोविन्दाय नमः ।
ॐ जगदादिजाय नमः ।
ॐ पीतवाससे नमः ।
ॐ कृष्णवाससे नमः ।
ॐ दिग्वाससे नमः ।
ॐ इन्द्रियातिगाय नमः ।
ॐ अतीन्द्रियाय नमः ।
ॐ अनेकरूपाय नमः ।550

ॐ स्कन्दाय नमः ।
ॐ परपुरञ्जयाय नमः ।
ॐ शक्तिमते नमः ।
ॐ जलधृगे नमः ।
ॐ भास्वते नमः ।
ॐ मोक्षहेतवे नमः ।
ॐ अयोनिजाय नमः ।
ॐ सर्वदर्शिने नमः ।
ॐ जितादर्शाय नमः ।
ॐ दुःस्वप्नाशुभनाशनाय नमः । 560

ॐ माङ्गल्यकर्त्रे नमः ।
ॐ तरणये नमः ।
ॐ वेगवते नमः ।
ॐ कश्मलापहाय नमः ।
ॐ स्पष्टाक्षराय नमः ।
ॐ महामन्त्राय नमः ।
ॐ विशाखाय नमः ।
ॐ यजनप्रियाय नमः ।
ॐ विश्वकर्मणे नमः ।
ॐ महाशक्तये नमः ।570

ॐ द्युतये नमः ।
ॐ ईशाय नमः ।
ॐ विहङ्गमाय नमः ।
ॐ विचक्षणाय नमः ।
ॐ दक्षाय नमः ।
ॐ इन्द्राय नमः ।
ॐ प्रत्यूषाय नमः ।
ॐ प्रियदर्शनाय नमः ।
ॐ अखिन्नाय नमः ।
ॐ वेदनिलयाय नमः । 580

ॐ वेदविदे नमः ।
ॐ विदिताशयाय नमः ।
ॐ प्रभाकराय नमः ।
ॐ जितरिपवे नमः ।
ॐ सुजनाय नमः ।
ॐ अरुणसारथये नमः ।
ॐ कुनाशिने नमः ।
ॐ सुरताय नमः ।
ॐ स्कन्दाय नमः ।
ॐ महिताय नमः ।590

ॐ अभिमताय नमः ।
ॐ गुरवे नमः ।
ॐ ग्रहराजाय नमः ।
ॐ ग्रहपतये नमः ।
ॐ ग्रहनक्षत्रमण्डलाय नमः ।
ॐ भास्कराय नमः ।
ॐ सततानन्दाय नमः ।
ॐ नन्दनाय नमः ।
ॐ नरवाहनाय नमः ।
ॐ मङ्गलाय नमः । 600

ॐ मङ्गलवते नमः ।
ॐ माङ्गल्याय नमः ।
ॐ मङ्गलावहाय नमः ।
ॐ मङ्गल्यचारुचरिताय नमः ।
ॐ शीर्णाय नमः ।
ॐ सर्वव्रताय नमः ।
ॐ व्रतिने नमः ।
ॐ चतुर्मुखाय नमः ।
ॐ पद्ममालिने नमः ।
ॐ पूतात्मने नमः ।610

ॐ प्रणतार्तिघ्ने नमः ।
ॐ अकिञ्चनाय नमः ।
ॐ सतामीशाय नमः ।
ॐ निर्गुणाय नमः ।
ॐ गुणवते नमः ।
ॐ शुचये नमः ।
ॐ सम्पूर्णाय नमः ।
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
ॐ विधेयाय नमः ।
ॐ योगतत्पराय नमः । 620

ॐ सहस्रांशवे नमः ।
ॐ क्रतुमतये नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ सुमतये नमः ।
ॐ सुवाचे नमः ।
ॐ सुवाहनाय नमः ।
ॐ माल्यदाम्ने नमः ।
ॐ कृताहाराय नमः ।
ॐ हरिप्रियाय नमः ।
ॐ ब्रह्मणे नमः ।630

ॐ प्रचेतसे नमः ।
ॐ प्रथिताय नमः ।
ॐ प्रयतात्मने नमः ।
ॐ स्थिरात्मकाय नमः ।
ॐ शतविन्दवे नमः ।
ॐ शतमुखाय नमः ।
ॐ गरीयसे नमः ।
ॐ अनलप्रभाय नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ महत्तराय नमः । 640

ॐ विप्राय नमः ।
ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ।
ॐ विद्याराजाधिराजाय नमः ।
ॐ विद्यावते नमः ।
ॐ भूतिदाय नमः ।
ॐ स्थिताय नमः ।
ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ विपाप्मने नमः ।
ॐ बहुमङ्गलाय नमः ।650

ॐ स्वःस्थिताय नमः ।
ॐ सुरथाय नमः ।
ॐ स्वर्णाय नमः ।
ॐ मोक्षदाय नमः ।
ॐ बलिकेतनाय नमः ।
ॐ निर्द्वन्द्वाय नमः ।
ॐ द्वन्द्वघ्ने नमः ।
ॐ स्वर्गाय नमः ।
ॐ सर्वगाय नमः ।
ॐ सम्प्रकाशकाय नमः । 660

ॐ दयालवे नमः ।
ॐ सूक्ष्मधिये नमः ।
ॐ क्षान्तये नमः ।
ॐ क्षेमाक्षेमस्थितिप्रियाय नमः ।
ॐ भूधराय नमः ।
ॐ भूपतये नमः ।
ॐ वक्त्रे नमः ।
ॐ पवित्रात्मने नमः ।
ॐ त्रिलोचनाय नमः ।
ॐ महावराहाय नमः ।670

ॐ प्रियकृते नमः ।
ॐ दात्रे नमः ।
ॐ भोक्त्रे नमः ।
ॐ अभयप्रदाय नमः ।
ॐ चक्रवर्तिने नमः ।
ॐ धृतिकराय नमः ।
ॐ सम्पूर्णाय नमः ।
ॐ महेश्वराय नमः ।
ॐ चतुर्वेदधराय नमः ।
ॐ अचिन्त्याय नमः । 680

ॐ विनिन्द्याय नमः ।
ॐ विविधाशनाय नमः ।
ॐ विचित्ररथाय नमः ।
ॐ एकाकिने नमः ।
ॐ सप्तसप्तये नमः ।
ॐ परात्पराय नमः ।
ॐ सर्वोदधिस्थितिकराय नमः ।
ॐ स्थितिस्थेयाय नमः ।
ॐ स्थितिप्रियाय नमः ।
ॐ निष्कलाय नमः ।690

ॐ पुष्कलाय नमः ।
ॐ विभवे नमः ।
ॐ वसुमते नमः ।
ॐ वासवप्रियाय नमः ।
ॐ पशुमते नमः ।
ॐ वासवस्वामिने नमः ।
ॐ वसुधाम्ने नमः ।
ॐ वसुप्रदाय नमः ।
ॐ बलवते नमः ।
ॐ ज्ञानवते नमः । 700

ॐ तत्त्वाय नमः ।
ॐ ओङ्काराय नमः ।
ॐ त्रिषुसंस्थिताय नमः ।
ॐ सङ्कल्पयोनये नमः ।
ॐ दिनकृते नमः ।
ॐ भगवते नमः ।
ॐ कारणापहाय नमः ।
ॐ नीलकण्ठाय नमः ।
ॐ धनाध्यक्षाय नमः ।
ॐ चतुर्वेदप्रियंवदाय नमः ।710

ॐ वषट्काराय नमः ।
ॐ उद्गात्रे नमः ।
ॐ होत्रे नमः ।
ॐ स्वाहाकाराय नमः ।
ॐ हुताहुतये नमः ।
ॐ जनार्दनाय नमः ।
ॐ जनानन्दाय नमः ।
ॐ नराय नमः ।
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ अम्बुदाय नमः । 720

ॐ सन्देहनाशनाय नमः ।
ॐ वायवे नमः ।
ॐ धन्विने नमः ।
ॐ सुरनमस्कृताय नमः ।
ॐ विग्रहिने नमः ।
ॐ विमलाय नमः ।
ॐ विन्दवे नमः ।
ॐ विशोकाय नमः ।
ॐ विमलद्युतये नमः ।
ॐ द्युतिमते नमः ।730

ॐ द्योतनाय नमः ।
ॐ विद्युते नमः ।
ॐ विद्यावते नमः ।
ॐ विदिताय नमः ।
ॐ बलिने नमः ।
ॐ घर्मदाय नमः ।
ॐ हिमदाय नमः ।
ॐ हासाय नमः ।
ॐ कृष्णवर्त्मने नमः ।
ॐ सुताजिताय नमः । 740

ॐ सावित्रीभाविताय नमः ।
ॐ राज्ञे नमः ।
ॐ विश्वामित्राय नमः ।
ॐ घृणये नमः ।
ॐ विराजे नमः ।
ॐ सप्तार्चिषे नमः ।
ॐ सप्ततुरगाय नमः ।
ॐ सप्तलोकनमस्कृताय नमः ।
ॐ सम्पूर्णाय नमः ।
ॐ जगन्नाथाय नमः ।750

ॐ सुमनसे नमः ।
ॐ शोभनप्रियाय नमः ।
ॐ सर्वात्मने नमः ।
ॐ सर्वकृते नमः ।
ॐ सृष्टये नमः ।
ॐ सप्तिमते नमः ।
ॐ सप्तमीप्रियाय नमः ।
ॐ सुमेधसे नमः ।
ॐ मेधिकाय नमः ।
ॐ मेध्याय नमः । 760

ॐ मेधाविने नमः ।
ॐ मधुसूदनाय नमः ।
ॐ अङ्गिरःपतये नमः ।
ॐ कालज्ञाय नमः ।
ॐ धूमकेतवे नमः ।
ॐ सुकेतनाय नमः ।
ॐ सुखिने नमः ।
ॐ सुखप्रदाय नमः ।
ॐ सौख्याय नमः ।
ॐ कान्तये नमः ।770

ॐ कान्तिप्रियाय नमः ।
ॐ मुनये नमः ।
ॐ सन्तापनाय नमः ।
ॐ सन्तपनाय नमः ।
ॐ आतपाय नमः ।
ॐ तपसां पतये नमः ।
ॐ उमापतये नमः ।
ॐ सहस्रांशवे नमः ।
ॐ प्रियकारिणे नमः ।
ॐ प्रियङ्कराय नमः । 780

ॐ प्रीतये नमः ।
ॐ विमन्यवे नमः ।
ॐ अम्भोत्थाय नमः ।
ॐ खञ्जनाय नमः ।
ॐ जगतां पतये नमः ।
ॐ जगत्पित्रे नमः ।
ॐ प्रीतमनसे नमः ।
ॐ सर्वाय नमः ।
ॐ खर्वाय नमः ।
ॐ गुहाय नमः ।790

ॐ अचलाय नमः ।
ॐ सर्वगाय नमः ।
ॐ जगदानन्दाय नमः ।
ॐ जगन्नेत्रे नमः ।
ॐ सुरारिघ्ने नमः ।
ॐ श्रेयसे नमः ।
ॐ श्रेयस्कराय नमः ।
ॐ ज्यायसे नमः ।
ॐ महते नमः ।
ॐ उत्तमाय नमः । 800

ॐ उद्भवाय नमः ।
ॐ उत्तमाय नमः ।
ॐ मेरुमेयाय नमः ।
ॐ धरणाय नमः ।
ॐ धरणीधराय नमः ।
ॐ धराध्यक्षाय नमः ।
ॐ धर्मराजाय नमः ।
ॐ धर्माधर्मप्रवर्तकाय नमः ।
ॐ रथाध्यक्षाय नमः ।
ॐ रथगतये नमः ।810

ॐ तरुणाय नमः ।
ॐ तनिताय नमः ।
ॐ अनलाय नमः ।
ॐ उत्तराय नमः ।
ॐ अनुत्तराय नमः ।
ॐ तापिने नमः ।
ॐ अवाक्पतये नमः ।
ॐ अपां पतये नमः ।
ॐ पुण्यसङ्कीर्तनाय नमः ।
ॐ पुण्याय नमः । 820

ॐ हेतवे नमः ।
ॐ लोकत्रयाश्रयाय नमः ।
ॐ स्वर्भानवे नमः ।
ॐ विगतानन्दाय नमः ।
ॐ विशिष्टोत्कृष्टकर्मकृते नमः ।
ॐ व्याधिप्रणाशनाय नमः ।
ॐ क्षेमाय नमः ।
ॐ शूराय नमः ।
ॐ सर्वजितां वराय नमः ।
ॐ एकरथाय नमः ।830

ॐ रथाधीशाय नमः ।
ॐ शनैश्चरस्य पित्रे नमः ।
ॐ वैवस्वतगुरवे नमः ।
ॐ मृत्यवे नमः ।
ॐ धर्मनित्याय नमः ।
ॐ महाव्रताय नमः ।
ॐ प्रलम्बहारसञ्चारिणे नमः ।
ॐ प्रद्योताय नमः ।
ॐ द्योतितानलाय नमः ।
ॐ सन्तापहृते नमः । 840

ॐ परस्मै नमः ।
ॐ मन्त्राय नमः ।
ॐ मन्त्रमूर्तये नमः ।
ॐ महाबलाय नमः ।
ॐ श्रेष्ठात्मने नमः ।
ॐ सुप्रियाय नमः ।
ॐ शम्भवे नमः ।
ॐ मरुतामीश्वरेश्वराय नमः ।
ॐ संसारगतिविच्छेत्त्रे नमः ।
ॐ संसारार्णवतारकाय नमः ।850

ॐ सप्तजिह्वाय नमः ।
ॐ सहस्रार्चिषे नमः ।
ॐ रत्नगर्भाय नमः ।
ॐ अपराजिताय नमः ।
ॐ धर्मकेतवे नमः ।
ॐ अमेयात्मने नमः ।
ॐ धर्माधर्मवरप्रदाय नमः ।
ॐ लोकसाक्षिणे नमः ।
ॐ लोकगुरवे नमः ।
ॐ लोकेशाय नमः । 860

ॐ चण्डवाहनाय नमः ।
ॐ धर्मयूपाय नमः ।
ॐ यूपवृक्षाय नमः ।
ॐ धनुष्पाणये नमः ।
ॐ धनुर्धराय नमः ।
ॐ पिनाकधृते नमः ।
ॐ महोत्साहाय नमः ।
ॐ महामायाय नमः ।
ॐ महाशनाय नमः ।
ॐ वीराय नमः ।870

ॐ शक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः ।
ॐ सर्वशस्त्रभृतां वराय नमः ।
ॐ ज्ञानगम्याय नमः ।
ॐ दुराराध्याय नमः ।
ॐ लोहिताङ्गाय नमः ।
ॐ विवर्धनाय नमः ।
ॐ खगाय नमः ।
ॐ अन्धाय नमः ।
ॐ धर्मदाय नमः ।
ॐ नित्याय नमः । 880

ॐ धर्मकृते नमः ।
ॐ चित्रविक्रमाय नमः ।
ॐ भगवते नमः ।
ॐ आत्मवते नमः ।
ॐ मन्त्राय नमः ।
ॐ त्र्यक्षराय नमः ।
ॐ नीललोहिताय नमः ।
ॐ एकाय नमः ।
ॐ अनेकाय नमः ।
ॐ त्रयिने नमः ।890

ॐ कालाय नमः ।
ॐ सवित्रे नमः ।
ॐ समितिञ्जयाय नमः ।
ॐ शार्ङ्गधन्वने नमः ।
ॐ अनलाय नमः ।
ॐ भीमाय नमः ।
ॐ सर्वप्रहरणायुधाय नमः ।
ॐ सुकर्मणे नमः ।
ॐ परमेष्ठिने नमः ।
ॐ नाकपालिने नमः । 900

ॐ दिविस्थिताय नमः ।
ॐ वदान्याय नमः ।
ॐ वासुकये नमः ।
ॐ वैद्याय नमः ।
ॐ आत्रेयाय नमः ।
ॐ पराक्रमाय नमः ।
ॐ द्वापराय नमः ।
ॐ परमोदाराय नमः ।
ॐ परमाय नमः ।
ॐ ब्रह्मचर्यवते नमः ।910

ॐ उदीच्यवेषाय नमः ।
ॐ मुकुटिने नमः ।
ॐ पद्महस्ताय नमः ।
ॐ हिमांशुभृते नमः ।
ॐ सिताय नमः ।
ॐ प्रसन्नवदनाय नमः ।
ॐ पद्मोदरनिभाननाय नमः ।
ॐ सायं दिवा दिव्यवपुषे नमः ।
ॐ अनिर्देश्याय नमः ।
ॐ महालयाय नमः । 920

ॐ महारथाय नमः ।
ॐ महते नमः ।
ॐ ईशाय नमः ।
ॐ शेषाय नमः ।
ॐ सत्त्वरजस्तमसे नमः ।
ॐ धृतातपत्रप्रतिमाय नमः ।
ॐ विमर्षिणे नमः ।
ॐ निर्णयाय नमः ।
ॐ स्थिताय नमः ।
ॐ अहिंसकाय नमः ।930

ॐ शुद्धमतये नमः ।
ॐ अद्वितीयाय नमः ।
ॐ विवर्धनाय नमः ।
ॐ सर्वदाय नमः ।
ॐ धनदाय नमः ।
ॐ मोक्षाय नमः ।
ॐ विहारिणे नमः ।
ॐ बहुदायकाय नमः ।
ॐ चारुरात्रिहराय नमः ।
ॐ नाथाय नमः । 940

ॐ भगवते नमः ।
ॐ सर्वगाय नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ मनोहरवपुषे नमः ।
ॐ शुभ्राय नमः ।
ॐ शोभनाय नमः ।
ॐ सुप्रभावनाय नमः ।
ॐ सुप्रभावाय नमः ।
ॐ सुप्रतापाय नमः ।
ॐ सुनेत्राय नमः ।950

ॐ दिग्विदिक्पतये नमः ।
ॐ राज्ञीप्रियाय नमः ।
ॐ शब्दकराय नमः ।
ॐ ग्रहेशाय नमः ।
ॐ तिमिरापहाय नमः ।
ॐ सैंहिकेयरिपवे नमः ।
ॐ देवाय नमः ।
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ वरनायकाय नमः ।
ॐ चतुर्भुजाय नमः । 960

ॐ महायोगिने नमः ।
ॐ योगीश्वरपतये नमः ।
ॐ अनादिरूपाय नमः ।
ॐ अदितिजाय नमः ।
ॐ रत्नकान्तये नमः ।
ॐ प्रभामयाय नमः ।
ॐ जगत्प्रदीपाय नमः ।
ॐ विस्तीर्णाय नमः ।
ॐ महाविस्तीर्णमण्डलाय नमः ।
ॐ एकचक्ररथाय नमः ।970

ॐ स्वर्णरथाय नमः ।
ॐ स्वर्णशरीरधृषे नमः ।
ॐ निरालम्बाय नमः ।
ॐ गगनगाय नमः ।
ॐ धर्मकर्मप्रभावकृते नमः ।
ॐ धर्मात्मने नमः ।
ॐ कर्मणां साक्षिणे नमः ।
ॐ प्रत्यक्षाय नमः ।
ॐ परमेश्वराय नमः ।
ॐ मेरुसेविने नमः । 980

ॐ सुमेधाविने नमः ।
ॐ मेरुरक्षाकराय नमः ।
ॐ महते नमः ।
ॐ आधारभूताय नमः ।
ॐ रतिमते नमः ।
ॐ धनधान्यकृते नमः ।
ॐ पापसन्तापहर्त्रे नमः ।
ॐ मनोवाञ्छितदायकाय नमः ।
ॐ रोगहर्त्रे नमः ।
ॐ राज्यदायिने नमः ।990

ॐ रमणीयगुणाय नमः ।
ॐ अनृणिने नमः ।
ॐ कालत्रयानन्तरूपाय नमः ।
ॐ मुनिवृन्दनमस्कृताय नमः ।
ॐ सन्ध्यारागकराय नमः ।
ॐ सिद्धाय नमः ।
ॐ सन्ध्यावन्दनवन्दिताय नमः ।
ॐ साम्राज्यदाननिरताय नमः ।
ॐ समाराधनतोषवते नमः ।
ॐ भक्तदुःखक्षयकराय नमः । 1000

ॐ भवसागरतारकाय नमः ।
ॐ भयापहर्त्रे नमः ।
ॐ भगवते नमः ।
ॐ अप्रमेयपराक्रमाय नमः ।
ॐ मनुस्वामिने नमः
ॐ मनुपतये नमः ।
ॐ मान्याय नमः ।
ॐ मन्वन्तराधिपाय नमः । 1008

॥ इति श्री सूर्य सहस्रनामावली ॥

Post a Comment

please do not enter any spam link in the comment box.

Previous Post Next Post