Shiva Tandava stotram lyrics


The story of the origin of the Shiva Tandava Stotram-

There is a doctrine about Shiva Tandava that Ravana lifted Mount Kailash by his own strength, when he was ready to take the whole Mount Kailash to his capital Lanka, pride was born in his mind. In this arrogance of Ravana, Lord Shiva left Shankara very much, so he pressed a little with the help of his toes, in which Mount Kailash was re-established in its place. As a result, the hand of Ravana, a devoted devotee of Shiva, was crushed on Mount Kailash. That is why Ravana starts screaming - Shankara - Shankara says. That means forgive me. The hymn that then comes out of his mouth is known as Shiva Tandava Stotram. Its language is very difficult and complex which is a momentary composition of Ravan. This shows how great a scholar Ravan was. Shiva Shankara was very happy to hear such a hymn from Ravana and gave him a boon.

Shiva Tandava Stotram-
Shiva Tandava Stotram (slok-1)
English Transliteration
  Jatā Tabī Galajjalapravāha Pāvitasthale Galeava
 Lambyalambitāṁ Bhujaṇgatuṇga Mālikāṁ .
            Damad damad damad damannināda Vaddamarvayaṁ
 Chkārachaṇdatāndavaṁ Tanotu Nah   Shivah Shivaṁ .

Shiva Tandava Stotram (slok-2)

English Transliteration- 
        Jatākatā Hasaṁbhrama Bhramanniliṁpanirjharī
 Vilolavīchivallarī Virajamanamūrdhani.
        Jagaddhagaddhgajjvala Llalātapattapavake
 Kishorachaṇdrashekhare Ratih Pratiksañaṁ mamah.

Shiva Tandava Stotram (slok-3)
English Transliteration-
                                        
Dharādhareṇdranaṇdinī Vilāsabandhura 
Sfuraddigaṇtasaṇtati Pramoda Mānasānase.
Kripākatāksadhoranī Niruddhadurdharāpadi
 Kvachitvigambare Manovinodametu Vastuni .

Shiva Tandava Stotram (slok-4)
 
English Transliteration -
Jatābhujaṇgapiṇgala Sfuratafanamanipravā
 Kadaṁbakuṁkumadrava Praliptadigava Dhūmukhe.
 Madāṁsiṁdhu Rasfuratatvaguttarīyamedure
 Manovinodadbhutaṁ Biṁbhurtubhūta Bhartari.

Shiva Tandava Stotram (slok-5)

English Transliteration-

Sahasralochane Prabhrityasheṣalekhashekhara
 Prasūnadhūlidhoranī Vidhūsarāṁ Gripīthabhūh.
Bhujaṇgarājamālayā Nibaddhajātajūtakah
 Shiyaichirāyajāyataṁ Chakorabandhushekharah.
Shiva Tandava Stotram (slok-6)
                                                  
English Transliteration-
Lalātachatvarajvala Ddhanaṇjayasfuliṇgabhā
 Nipītapaṇcha Sāyakoṇnama Nniliṁpanāyakaṁ.
Sudhāmayūkhalekhaya Virājamansekharaṁ
 Mahākpalisaṁpade Shirojatālmastunah.


Shiva Tandava Stotram (slok-7)

English Transliteration-
Karālabhālapattikā Dhagaddhagaddhagajjvala
 Ddhanaṇjayā Dharīkritaprachaṇda Paṇchasāyake.
Dharādhareṇdranandinī Kuchagrachitrapatra
 Kaprakalpanaikashilpinī Trilochaneratirmam.

Shiva Tandava Stotram (slok-8)
                                                        
English Transliteration-
Navīnameghamaṇḍalī Niruddhadurdharasfura
 Tkuhunishīthanitamah Prabaddhabaddhakandharah .
Nilimpanirjharīdharastanotu Krittisindhurah
 Kalānidhānabandurah Shriyaṁ Jagaṇddhuraṇdharah.

Shiva Tandava Stotram (slok-9)

English Transliteration-
Prafullinīlapaṇkaja Prapanchakālimaprabhā
 Viḍaṁbi Kaṇthakṇdha Raruchi Prabaṇdhakaṇdharam.
Smaracchidaṁ Puracchiṇda Bhavacchidaṁ Makhacchidaṁ
 Gajacchidaṇdhakacchitaṁ Tamaṇtakacchidaṁ Bhaje.

Shiva Tandava Stotram (slok-10)

English Transliteration-

Akharvasarvamaṇgalā Kalākadambamaṇjarī
 Rasapravāha Mādhurī Vijriṁbhana MadhuVrataṁ.
Smarāṁtakaṁ Purātakaṁ Bhavaṇtakaṁ Makhāṇtakaṁ
 Gajāṇtakāṇdhakāṇtakaṁ Tamaṇtakaṁ Bhaje.

Shiva Tandava Stotram (slok-11)

English Transliteration-
Jayatvadabhravibhrama Bhramadbhujaṇgamasfuraddha
 Gaddhagadvinirgamatkarāla Bhala Hatyavat.
Dhimiddhimiddhi Midhvananmridanga Tuṇgamaṇgala
dhvanikramapravartitah Prachanda Tandavah Shivah.

Shiva Tandava Stotram (slok-12)

English Transliteration-
Driṣdvichitratalpayoh Bhujaṇgamouktikamsra
 Jorgariṣtharatnalośthayoh Suhridvipaksapaksayoh.
Trināraviṇdachaksuṣoh Prajāmahimahendrayoh
 Samaṁ Pravartyanmanah Kadā Sadāshivaṁ Bhaje.

Shiva Tandava Stotram (slok-13)

English Transliteration-
Kadā Niliṁpanirjharī Nikuṇjakotare Vasan
 Vimuktadurmatih Sadā ShirahSthamaṇjaliṁ Vahan.
Vimuktalolalochano Lalāmbhālalagnakah Shiveti
 Mantramuccharan Kadā Sukhī Bhavāmyahaṁ.


Shiva Tandava Stotram (slok-14)
English Transliteration-
                                            Nāthanagarī kadamba Moulamallikā
                                        -Nigumfanirbhaksaranma Dhuṣnikāmanoharah.
                                    Tanotu No Manomudaṁ Vinodinīmahanishaṁ
                                 Parishraya Paraṁ Padaṁ Tadaṁgajatviśaṁ Chayah.Shiva Tandava Stotram (slok-15)
English Transliteration -
Prachanda Vanḍavānala Prabhashubhaprachāranī
 Mahaṣtasiddhikaminī Janavahuta Jalpanā.
Vimukta Vām Lochano Vivahakālika Dhvanih
 Shiveti Mantrabhuṣago Jagajjayaya Jāyatām.

Shiva Tandava Stotram (slok-16)

English Transliteration-
 
                                        Iyaṁ Hi Nityameva Muktamuktamottama Stavaṁ 
                        Pathansmaran Bruvannaro Vishuddhmeti Saṇtataṁ.
                                         Hare Gurou Subhaktimāshu Yāti Nānyathagatiṁ 
                         Vimohanaṁ Hi Dehinaṁ Sushaṁkarasya Chiṇtanaṁ.


Shiva Tandava Stotram (slok-17)
English Transliteration-
PujāAvasānasamoye Dashavakratrageetaṁ     
Yah Shambhūpūjanaparaṁ Pathati Pradose.
Tasya Striraṁ Rathagajendraturangayuktaṁ 
Laxmī sadaiva Sumukhīṁ Pradadāti Shmbhuh.
                                     
The Shiva Tandava Stotram(Hymn) composed by Ravana ends here.

Post a Comment

please do not enter any spam link in the comment box.

Previous Post Next Post