List of famous Sanskrit authors and their books

List of famous Sanskrit authors and their books

Here are  List of famous Sanskrit authors and their books, the famous Sanskrit authors of ancient India are, famous ancient Sanskrit writers, Sanskrit writers name list, famous Sanskrit writers. 

Sl. No

 Famous Sanskrit Authors Name

 Books/ Works

1

Valmiki

Ramayana 

2

Maharshi Krishndvaipayan Vedvyasa

Mahabharata 

Bharat Muni

Natyashastra 

Bhasa

Svapnavasavdatta 

5

Kalidas

Abhigyanashakuntalam 

6

Vishnu Sharma

Panchatantra 

7

Narayan Sharma

Hitopadesh 

8

Dandi

Dashakumaracharita 

9

Vilhana

Vikramankadeva Charita 

10

Ashvaghosha

Sharikaputraprakaran 

 

List of famous Sanskrit authors and their books

Sl. No

 Famous Sanskrit Authors Name

 Books/ Works

11

Shri Harsha

Ratnavali 

12

Bhavabhuti

Malatimadhava 

13

Rajashekhara

Baal Ramayana 

14 

Bhattanarayana

VeniSanhar 

15

Vishakhadutta

Mudrarakshasa 

16

Krishnamishra

Pravodha Chandradaya 

17

Shudraka

Mricchakatik 

18

Murari

Anargharaghav 

19

Shaktibhadra

Ashcharya Chudamani 

20

Vatsa raj

Tripurdah 


 List of famous Sanskrit authors and their books

Sl. No

 Famous Sanskrit Authors Name

 Books/ Works

21

Subhatta

Dutangada 

22 

Damodara Mishra

Mahanataka 

23 

Gunadya

Vrihatakatha 

24 

Buddhasvami

Vrihat Katha Sholka sangraha 

25 

Vallal sen

Bhoja Pravanddha  

26 

Merutunga

Pravandha Chintamuni 

27

Ashvaghosa

Buddhacharita 

28

Kumar Das

Janaki Harana 

29

Kshemendra

Ramayanamanjari 

30

Hemchandra

Kumarpal Charita 

Also Read-

👉How to practice meditation daily List of famous Sanskrit authors and their books

Sl. No

 Famous Sanskrit Authors Name

 Books/ Works

31

Bhatrimentha

Haygriva vadha 

32

Narayana

Subhadraharana 

33

HalaYudha

Kavirahasya 

34

Trivikrambhatta 

Nalchampu 

35

Bhoja

Ramayana Champu 

36

Amaru

Amarushataka 

37

Jaydeva

Gitagovinda 

38

Mayur

Mayurashtak 

39

Dhoyi

Pavandoot 

40

Dhanpal

Tarangavati 


Post a Comment

please do not enter any spam link in the comment box.

Previous Post Next Post