दीपक जलाने का मंत्र ( Deepak Jalane Ka Mantra) 

प्रातः काल दीपक जलाते समय मंत्र :


ॐ जले ज्वाला थाले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले 

त्रैलोक्ये व्यापिनी ज्वाला दीप ज्वाला नमोस्तुते।।

Transliteration:

Oṁ Jale Jvālā Thāle Jvālā Jvālā Ākāśa Maṇdale.

Trēlokye Vyāpinī Jvālā Dīpa Jvālā Namostute.

अथवा 

यह मंत्र का उच्चारण करे :

ॐ भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। 

त्राहि मां निरायद् घोराद्दीपज्योतिर्नमोस्तुते।।

Oṁ Bhaktyā Dīpaṁ Prayachchāmi Devāya Paramātmane.

Trāhi Māṁ Nirāyad Ghorāddīpajyotirnamostute.


प्रणाम मंत्र :

ॐ ज्वालामालिन्यै नमः 

गंधाक्षत पुष्पाणिम् समर्पयामि। 

Oṁ Jvālāmālinyē Namaḥ

Gaṇdhākṣata Puṣpāṇiṁ Samarpayāmi.


सायं कालीन दीपक जलाने के वाद इस मंत्र का उच्चारण करे :


दीपो ज्योतिः परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः। 

दीपो हरतु में पापं सांध्यदीप नमोSस्तु ते।

Transliteration:

Dīpo Jyotiḥ Paraṁ Brahm Dīpo Jyotirjanārdanaḥ.

Dīpo Haratu MeṅPāpaṁ Sādhyadīpa Namo'stu Te.


अथवा 

यह मंत्र का उच्चारण करे :

शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यम् सुखसम्पदं। 

शत्रुबुद्धिविनाशं च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते।।

Transliteration:

Shumaṁ Karatu Kalyāṇaṁ Ārogyaṁ Sukhasampadaṁ.

Śatrubuddhivināśaṁ Cha Dīpa Jyoritnamostute.

Post a Comment

please do not enter any spam link in the comment box.

Previous Post Next Post